Kosár

Kosár

Üzleti feltételek

Az általános üzleti feltételek a VENDI-HUNGÁRIA Kft., mint eladó, és a vevő között létrejött olyan adásvételi szerződések feltételeit szabályozza, amelyeknek tárgya a vevő által leadott rendelések teljesítésére vonatkozik. A VENDI-HUNGÁRIA Kft. kizárólag az alábbi üzleti feltételek szerint értékesít.

1. Irányadó jog

A szerződő felek közti szerződéses kapcsolatra, üzletmenetre nézve kizárólag a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül arra, hogy a vevő magyar vagy külföldi jogi személy.

2. Az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelések, szerződésmódosítások illetve kiegészítések csak írásban történhetnek. Az ajánlatokban, katalógusokban, prospektusokban, árlistákon, képeken és rajzokon valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, súlyára, teljesítményére vonatkozóan tájékoztató jellegűek. Az üzlet illetve a szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, amely a következő dokumentumokat tartalmazza:

a.  
a vevő megrendelése, amelynek tartalmaznia kell az árunak a katalógusban, árajánlatban megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget, valamint a választott szállítási módot.

b.
az eladó által küldött tételes rendelés visszaigazolást.

3. Szállítási feltételek


3.1.  

A teljesítés helye

A szállítást a vevő által megadott címre (az Önök magyarországi székhelye / telephelye / fióktelepe) csak abban az estben végezzük, ha azt az ügyfelünk igényli és annak feltételeit ügyfélszolgálatunkkal történt egyeztetést követően megrendeli. Az átvétel helye egyéb esetben cégünk telephelye.


3.2.

Az eladó teljesítésének módja

A teljesítés üzembe helyezés nélkül értendő. A megrendelés nagyságrendjétől függően ettől eltérő egyedi megállapodás lehetséges.


3.3.

A szállítás költségei

A szállítási költség a vevőt terheli. A megrendelés nagyságrendjétől függően ettől eltérő egyedi megállapodás lehetséges.

3.4.

A kárveszély viselése

Az áru sérülésének kockázatát az áruátvétel pillanatától a vevő viseli. A kárveszélyt a vevő abban az esetben is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadta. A vevő köteles az eladónak a késedelmével okozott károkat is megtéríteni.

3.5.

A tulajdonjog átszállása

A tulajdonjog a vevőre a teljes vételár kifizetésének napján száll át, az eladó eddig az időpontig tulajdonjog fenntartással él. A vevő fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontjára a 4. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eladó tulajdonjogának fenntartásáig a vevő az árut nem adhatja el harmadik személynek és nem jogosult megterhelni azt.

3.6.

A teljesítési határidők

A visszaigazolt rendelésben megadott határidők irányadóak, de nem kötelező érvényűek. Az eladónak joga van a rendelést a megadott szállítási határidő előtt és annak eltelte után is teljesíteni. A várható szállítási időpontot naptári hétben adjuk meg. Amennyiben a gyors lebonyolítás érdekében előnyösnek látszik, részszállításokat teljesítünk. Mindezt annak érdekében, hogy Önök mielőbb hozzájussanak árujukhoz.

3.7.

A rendeléstől történő elállásra vonatkozó rendelkezések

Megrendelő tudomásul veszi, hogy szállítási szerződés-rendelés visszaigazolás felek általi cégszerű aláírását és elfogadását követően annak tartalmi módosításra nincs lehetőség. Az eladónak jogában áll a rendeléstől elállni abban az esetben, ha megrendelő az eladó termékátvételi értesítésétől számított három hónapot meghaladó időt követően a megrendelt termékeket nem veszi át. Megrendelő az átvétel megtagadását vagy az átvételi határidő figyelmen kívül hagyását a rendeléstől való egyoldalú elállásnak tekinti. Megrendelő egyoldalú elállása esetén eladónak jogában áll a megrendelő által kifizetett vételár előleget, mint rendelési kártérítést megtartani.  

3.8.

A rendelés átvételének késedelmével kapcsolatos rendelkezések

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eladónak jogában áll tárolási díjat felszámítani abban az esetben, ha megrendelő az eladó termékátvételi értesítésétől számított 7 napon belül a megrendelt termékeket nem veszi át. A tárolási díj minden esetben az adott időszakra vonatkozó aktuális tárolási díj, amit a termékek terjedelmének függvényében az elfoglalat raktári terület m² alapján kerül felszámításra.

4. A fizetés


4.1.  
Árak
A katalógusban és árajánlatokban megadott árak nettó lista árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Katalógusunkban közölt árak tájékoztató jellegűek és időbeni kötelezettségvállalást nem jelentenek! A pillanatnyi aktuális árat minden esetben a rendelés visszaigazolás vagy az árajánlat időbeni kötelezettség vállalásra vonatkozó fejezete tartalmazza!

4.2.
Fizetés
Az eladónak joga van 100%-os előleg kifizetését kérni, vagy az árut utánvétellel leszállítani A leszállítás után az eladó köteles a vevő számára az adótörvényeknek megfelelő számlát kiállítani. A vevőnek a fizetést az eladó megrendelés-visszaigazolásában vagy a számlán feltüntetett időpontig és az ott megjelölt feltételekkel kell teljesítenie. Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFÁ-val együtt megjelenik a eladó pénztárában vagy a banki számláján. Késedelmes fizetés esetén az eladónak joga van késedelmi kamatot felszámolni, ezt a jogot a PTK 301.§ szerint érvényesítjük. A vevő az eladóval szemben fennálló tartozásába csak elismert vagy jogerős határozatban megállapított követelését számíthatja be.

5. Szavatosság és jótállás

Jogos minőségi illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, ill. - ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettségünket a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítjük. A törvényes szavatossági idő 12 hónap. A szavatossági, jótállási igények minden esetben az általunk kibocsátott számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a vevőnél külső behatások következtében keletkeztek - ha azt nem az eladó vagy az eladóval együttműködő személy okozta - az eladó nem vállal felelőséget. A vevő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a vevő az áru átvételével egy időben köteles érvényesíteni. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 12 hónapon belül kell jelezni. A reklamációt írásban kell jelezni, a jótállási idő szempontjából az árú átvételének garancia jegyen, szállítólevélen és számlán is egyező dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre. A jótállásból eredő kötelezettségek teljesítési helye az eladó székhelye kivéve ha a berendezés beépítésre került és a mozgatása nem lehetséges! A vásárló tudomásul veszi, hogy a kiszállási költség nem tartozik a garancia körébe. A garancia időn belül helyszínen történő javítás esetén a kiszállási díj a vevőt terheli! . A meghibásodott termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a vevőnek nincs joga más kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelni

6.Illetékes bíróság

A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Szekszárdi Városi Bíróság , illetve - amennyiben az eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik - a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (Internationales Kaufrecht) szabályai nem kerülnek alkalmazásra.

7. Számítógépes adatfeldolgozás

A kor követelményeinek megfelelően a vevők személyre és cégre vonatkozó adatait számítógépen dolgozzuk fel és tartjuk nyilván. Adatik megadásával Önök hozzájárulnak azok tevékenységünk folyamán történő teljes körű felhasználásához.

8. Érvényesség

Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

9. Általános rendelkezések

Valamennyi adásvételi szerződésre és áruszállításra, amely a Vendi Hungária Kft. ajánlata alapján jön létre az eladó és a vevő között, a fent meghatározott üzleti feltételek érvényesek.


Célunk az, hogy Önöket mint vevőket elégedetté tegyük

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. További információ: Süti (cookie) tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

ENGEDÉLYEZEM   NEM ENGEDÉLYEZEM

-->